REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

"Twoje miasto - Twój głos"
I.  Nazwa loterii promocyjnej.

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Twoje miasto - Twój głos

1.2. Definicje:
 1. Loteria – niniejsza loteria promocyjna urządzana pod nazwą „Twoje miasto - Twój głos”;
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Loterii;
 3. System Citynello (dalej również „Systemem”) – system informatyczny przeznaczony do zbierania i analizy opinii klientów o jakości obsługi, usług i produktów w podmiotach korzystających z usług Citynello (w szczególności urzędy, podmioty użyteczności publicznej, serwisy i inne punkty oferujące usługi i/lub służące załatwianiu formalności i/lub czynności urzędowych) na terenie całej Polski.;
 4. Kod – kod składający się ze znaków alfanumerycznych, umożliwiający dostęp do Systemu Citynello. Kod dostępu do Systemu Citynello udostępniany jest na odwrocie pokwitowań i innych dokumentów (w tym np. na biletach, kuponach, numerkach dla petentów/interesantów/klientów, w zleceniach serwisowych, e-mailach, aplikacjach) wydawanych lub udostępnianych petentom, interesantom lub klientom w Podmiotach (opisane dalej w lit. f.) będących Partnerami Citynello, przesyłanych przez te Podmioty lub udostępnianych w inny sposób Uczestnikom.. Za wydanie lub przesłanie Kodów odpowiada  Partner  Citynello.
 5. Identyfikator Loteryjny - unikalny ciąg alfanumeryczny przypisany do każdego zgłoszenia na podstawie Kodu.
 6. Partner Citynello (dalej również „Partner”) – partnerem korzystającym z Systemu Citynello jest każdy podmiot prawa świadczący usługi na terenie Polski (np. urzędy, podmioty użyteczności publicznej, serwisy i inne punkty oferujące usługi i/lub służące załatwianiu formalności i/lub czynności urzędowych, punkty usługowe („Placówki”), korzystający z Systemu Citynello na podstawie odrębnej umowy, w tym również umów pośrednich. Partner może posiadać jeden lub większą liczbę Podmiotów, w których Uczestnicy mogą nabywać usługi upoważniające do wzięcia udziału w Loterii.
 7. Uczestnik – osoba spełniająca warunki określone w pkt 4.1. Regulaminu;
 8. Klient – osoba dokonująca zakupu, czynności urzędowych, formalności lub korzystająca z usług w Placówce Partnera, bądź w miejscu realizacji usługi;
 9. Laureat – osoba, której Zgłoszenie wysłane zgodnie z Regulaminem Loterii, zostanie wylosowane w dowolnym losowaniu (dziennym lub miesięcznym);
 10. Zgłoszenie – czynność polegająca na przystąpieniu do Loterii za pośrednictwem witryny internetowej w domenie citynello.com, zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wypełnieniu ankiety, podaniu swoich danych osobowych, a także zarejestrowanie Kodu otrzymanego od Partnera Citynello;
 11. Nagrody – Nagrody I i II stopnia, wskazane w pkt 13.1. Regulaminu;

1.3.  Celem Loterii jest zbieranie opinii Klientów w Systemie Citynello w zamian za możliwość wygrywania Nagród przez Uczestników Loterii.

II. Nazwa podmiotu urządzającego loterię.

2.1. Loteria jest urządzana przez OPINELLO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-618) przy ul. Przedświt 11/1 („Organizator”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000627584.
 
III. Nazwa organu wydającego zezwolenie.

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii Twoje miasto - Twój głos zostało wydane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.
       
IV. Zasady prowadzenia loterii promocyjnej.

4.1. W loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada na terenie Polski adres do korespondencji, która dokonuje zakupu usług lub korzysta z usług, a także dokonuje urzędowych formalności w placówkach Partnerów Citynello, w tym - jako konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwana dalej „Uczestnik”) oraz spełnia warunki niniejszego Regulaminu loterii. Osoby, które ukończyły 13 rok życia (osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych) mogą brać udział w Loterii po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego. W loterii nie mogą brać udziału pracownicy OPINELLO Sp. z o.o., jako operatora Systemu Citynello oraz osoby związane bezpośrednio z organizowaniem i przebiegiem loterii, a także ich małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, zstępni, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierb, pasierbica, zięć, synowa, ojczym, macocha i teściowie.

4.2. Przystąpienie do loterii oznacza, iż Uczestnik loterii zapoznał się z jej zasadami i je akceptuje. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają do udziału w Loterii.

4.3. Dane osobowe Uczestników – Zwycięzców loterii są zbierane i przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, j. t.). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników loterii jest OPINELLO Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (54-618) przy ul. Przedświt 11/1. Uczestnik loterii wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez OPINELLO Sp. z o. o. dla celów organizacji loterii, wydania przyznanych nagród, oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu. Uczestnik loterii może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora danych. Uczestnik loterii może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nieujawnienie uniemożliwia wzięcie udziału w loterii. Uczestnicy loterii mogą ponadto wyrazić pisemnie zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną od Administratora danych oraz na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora loterii ich danych personalnych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.

4.4. W celu uzyskania możliwości ubiegania się o nagrody w loterii Uczestnik zobowiązany jest do:
 1. zapoznania się z zasadami loterii określonymi w jej Regulaminie,
 2. dokonania w terminie od dnia 11 grudnia 2017 r. do dnia 27 maja 2018 r., od poniedziałku do niedzieli w Placówkach Partnerów Citynello, lub w miejscu realizacji usługi - urzędowych formalności, nabycia usług o ile został wydany kod dostępu, odbioru Kodu oraz zachowania dowodu dokonania ww. czynności,
 3. zgłoszenia w terminie 7 dni od daty dokonania formalności lub nabycia i/lub skorzystania z usługi, jednakże nie później niż do dnia 03 czerwca 2018 r. nieodpłatnego udziału w loterii na stronie internetowej  w domenie Citynello.com lub innym systemie teleinformatycznym oznaczonym znakiem Citynello w ramach podpisanej umowy z Opinello Sp. z o. o. wskazanej na dokumencie z kodem i instrukcją postępowania poprzez wprowadzenie kodu dostępu, wskazanie swoich danych osobowych oraz wyrażenie swojej opinii na temat doświadczeń związanych z załatwianiem formalności urzędowych, usług lub obsługi, przetwarzanych następnie  przez Organizatora Loterii i mających na celu wsparcie Partnerów Citynello w działaniach poprawiających jakość obsługi Klientów. Zgłoszenia można dokonać każdego dnia przez całą dobę podczas trwania loterii, tj. w terminie od dnia 11 grudnia 2017 r. od godziny 00:00:00 do dnia 03 czerwca 2018 r., najpóźniej do godz. 23:59:59, przy czym data nabycia usług, dokonania urzędowych czynności lub formalności nie może być późniejsza niż data zgłoszenia.
 4. zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu Loterii na stronie internetowej w domenie Citynello.com lub innym systemie teleinformatycznym oznaczonym znakiem Citynello oraz potwierdzenia, że jest uprawnionym do uczestnictwa w niniejszej Loterii, tj., że spełnia warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z badaniami doświadczeń w zakresie załatwiania formalności urzędowych i/lub obsługi   realizowanych przez Organizatora Loterii, mającymi na celu wsparcie Partnerów Citynello w działaniach poprawiających jakość obsługi Klientów.
 5. podania wszystkich wymaganych danych potwierdzających dokonanie formalności urzędowych lub nabycia usługi w placówce Partnera Citynello; 
 6. gdy wymagane jest przez system podanie adresu e-mail lub - o ile Partner to umożliwił numeru telefonu, na który zostanie wysłany link aktywujący ankietę (lub kod dostępu), w który kliknie (lub wprowadzi przesłany kod) w celu rozpoczęcia ankiety; 
 7. wypełnienia ankiety dotyczącej doświadczeń Uczestnika jako klienta danego Partnera Citynello, gdzie Uczestnik dokonał nabycia usługi lub dokonał urzędowych czynności/formalności, na końcu ankiety naciskając przycisk „Zakończ ankietę”, przy czym każda czynność lub usługa może być oceniona tylko jeden raz.   Każdy z Uczestników może wyrazić jedną opinię dziennie na temat jednej placówki lub usługi  Partnera (np. możliwe jest wyrażenie opinii o dwóch różnych Placówkach danego podmiotu ale nie dwóch opinii na temat tego samego). 
 8. W okresie od dnia 11 grudnia 2017 r. do dnia 02 sierpnia 2018 r. zachowania oryginalnego dowodu dokonania urzędowych formalności i/lub nabycia usługi lub innego dokumentu dostarczonego lub udostępnionego przez Partnera zawierającego kod dostępu, dla którego wypełnił ankietę.

4.5. Zgłoszenie udziału w Loterii niekompletne lub nieprawidłowe uznaje się za nieważne.

4.6. Uczestnik w celu wypełnienia ankiety może skorzystać z pomocy technicznej Operatora systemu Citynello, kontaktując się z nim za pośrednictwem chat’a na stronie internetowej w domenie Citynello.com, adresu e-mail support@citynello.com lub numeru telefonu podanego na stronie www.citynello.com w godzinach 9.00 - 21.00 w dni powszednie, od pon. do pt., za wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

4.7. Wyrażenie jednej opinii upoważnia do jednego zgłoszenia do loterii uprawniającego do wzięcia udziału w losowaniu nagród I i II stopnia. W losowaniach nagród II stopnia – miesięcznych biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia do loterii dokonane w miesiącu poprzedzającym losowanie. Każde z wysłanych przez Uczestnika zgłoszeń do loterii w danym dniu to odpowiednio jedna szansa w losowaniu nagród w loterii. Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie w loterii pod warunkiem każdorazowego spełnienia wszystkich warunków uczestnictwa. 

4.8. Laureat traci prawo do nagrody w przypadku, gdy: nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu lub nie jest osobą uprawnioną do wzięcia udziału w loterii lub odmawia podania danych osobowych dla celów, o którym mowa w pkt. 4.3. Regulaminu, złożenia oświadczeń lub przedłożenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia loterii, odmawia odbioru nagrody.

4.9. Organizator loterii gwarantuje, że treści wszystkich wiadomości przekazywanych do Uczestników loterii zgodne są z zasadami ochrony konsumentów, w szczególności nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
 
 
V. Obszar, na którym urządzana jest loteria.

5.1. Loteria przeprowadzana jest na terenie Polski.
 
VI. Czas trwania loterii.

6.1. Loteria przeprowadzana jest w terminie od dnia 11 grudnia 2017 r. do dnia 02 sierpnia 2018 r. 

6.2. Zgłoszenia do loterii przyjmowane są od dnia 11 grudnia 2017 r. do dnia 03 czerwca 2018 r.
 
VII. Sposób prowadzenia loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród.

7.1. Wszystkie losowania loterii odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Przedświt 11/1 we Wrocławiu, w okresie od 11 grudnia 2017 r. do dnia 04 czerwca 2018 r., w następujących terminach:
 1. Losowania Nagród I stopnia - Dziennych, w których na każdy dzień trwania niniejszej Loterii przypada jedna Nagroda Dzienna wskazana w pkt 13.1. Regulaminu, a losowanie Nagrody odbywa się w każdy poniedziałek, za każdy z siedmiu dni poprzedzających dane losowanie spośród prawidłowo nadesłanych w danym dniu Zgłoszeń Uczestników Loterii, pomiędzy godz. 00:00:00 a 23:59:59 tego dnia, z zastrzeżeniem lit. b. poniżej;
 2. Losowanie Nagród II stopnia - Miesięcznych odbywa się za każdy pełen miesiąc trwania Loterii , począwszy od dnia 11 grudnia 2017 r. do dnia 03 czerwca 2018 r.  W Losowaniu Nagród Miesięcznych biorą udział wszystkie Zgłoszenia Uczestników prawidłowo nadesłane do Systemu Citynello w okresie miesiąca poprzedzającego dane losowanie , zgodnie z terminarzem losowań wskazanym poniżej.

7.2. Terminarz losowań w Loterii: 

 
Lp. Termin losowania Nagród Dziennych Dni, za które prowadzone jest losowanie Liczba nagród
1 18.12.2017
 1. 11.12.2017
 2. 12.12.2017
 3. 13.12.2017
 4. 14.12.2017
 5. 15.12.2017
 6. 16.12.2018
 7. 17.12.2017
7
2 25.12.2017
 1. 18.12.2017
 2. 19.12.2017
 3. 20.12.2017
 4. 21.12.2017
 5. 22.12.2017
 6. 23.12.2017
 7. 24.12.2017
7
3 01.01.2018
 1. 25.12.2017
 2. 26.12.2017
 3. 27.12.2017
 4. 28.12.2017
 5. 29.12.2017
 6. 30.12.2017
 7. 31.12.2017
7
4 08.01.2018
 1. 01.01.2018
 2. 02.01.2018
 3. 03.01.2018
 4. 04.01.2018
 5. 05.01.2018
 6. 06.01.2018
 7. 07.01.2018
7
5 15.01.2018
 1. 08.01.2018
 2. 09.01.2018
 3. 10.01.2018
 4. 11.01.2018
 5. 12.01.2018
 6. 13.01.2018
 7. 14.01.2018
7
6 22.01.2018
 1. 15.01.2018
 2. 16.01.2018
 3. 17.01.2018
 4. 18.01.2018
 5. 19.01.2018
 6. 20.01.2018
 7. 21.01.2018
7
7 29.01.2018
 1. 22.01.2018
 2. 23.01.2018
 3. 24.01.2018
 4. 25.01.2018
 5. 26.01.2018
 6. 27.01.2018
 7. 28.01.2018
7
8 05.02.2018
 1. 29.01.2018
 2. 30.01.2018
 3. 31.01.2018
 4. 01.02.2018
 5. 02.02.2018
 6. 03.02.2018
 7. 04.02.2018
7
9 12.02.2018
 1. 05.02.2018
 2. 06.02.2018
 3. 07.02.2018
 4. 08.02.2018
 5. 09.02.2018
 6. 10.02.2018
 7. 11.02.2018
7
10 19.02.2018
 1. 12.02.2018
 2. 13.02.2018
 3. 14.02.2018
 4. 15.02.2018
 5. 16.02.2018
 6. 17.02.2018
 7. 18.02.2018.
7
11 26.02.2018
 1. 19.02.2018
 2. 20.02.2018
 3. 21.02.2018
 4. 22.02.2018
 5. 23.02.2018
 6. 24.02.2018
 7. 25.02.2018
7
12 05.03.2018
 1. 26.02.2018
 2. 27.02.2018
 3. 28.02.2018
 4. 01.03.2018
 5. 02.03.2018
 6. 03.03.2018
 7. 04.03.2018
7
13 12.03.2018
 1. 05.03.2018
 2. 06.03.2018
 3. 07.03.2018
 4. 08.03.2018
 5. 09.03.2018
 6. 10.03.2018
 7. 11.03.2018
           7
14 19.03.2018
 1. 12.03.2018
 2. 13.03.2018
 3. 14.03.2018
 4. 15.03.2018
 5. 16.03.2018
 6. 17.03.2018
 7. 18.03.2018
7
15 26.03.2018
 1. 19.03.2018
 2. 20.03.2018
 3. 21.03.2018
 4. 22.03.2018
 5. 23.03.2018
 6. 24.03.2018
 7. 25.03.2018
7
16 03.04.2018
 1. 26.03.2018
 2. 27.03.2018
 3. 28.03.2018
 4. 29.03.2018
 5. 30.03.2018
 6. 31.03.2018
 7. 01.04.2018
 8. 02.04.2018
8
 
17
 
09.04.2018
 1. 03.04.2018
 2. 04.04.2018
 3. 05.04.2018
 4. 06.04.2018
 5. 07.04.2018
 6. 08.04.2018
 
6
18 16.04.2018
 1. 09.04.2018
 2. 10.04.2018
 3. 11.04.2018
 4. 12.04.2018
 5. 13.04.2018
 6. 14.04.2018
 7. 15.04.2018
7
19 23.04.2018
 1. 16.04.2018
 2. 17.04.2018
 3. 18.04.2018
 4. 19.04.2018
 5. 20.04.2018
 6. 21.04.2018
 7. 22.04.2018
7
20 30.04.2018
 1. 23.04.2018
 2. 24.04.2018
 3. 25.04.2018
 4. 26.04.2018
 5. 27.04.2018
 6. 28.04.2018
 7. 29.04.2018
7
21 07.05.2018
 1. 30.04.2018
 2. 01.05.2018
 3. 02.05.2018
 4. 03.05.2018
 5. 04.05.2018
 6. 05.05.2018
 7. 06.05.2018
7
22 14.05.2018
 1. 07.05.2018
 2. 08.05.2018
 3. 09.05.2018
 4. 10.05.2018
 5. 11.05.2018
 6. 12.05.2018
 7. 13.05.2018
7
23 21.05.2018
 1. 14.05.2018
 2. 15.05.2018
 3. 16.05.2018
 4. 17.05.2018
 5. 18.05.2018
 6. 19.05.2018
 7. 20.05.2018
7
24 28.05.2018
 1. 21.05.2018
 2. 22.05.2018
 3. 23.05.2018
 4. 24.05.2018
 5. 25.05.2018
 6. 26.05.2018
 7. 27.05.2018
7
25 04.06.2018
 1. 28.05.2018
 2. 29.05.2018
 3. 30.05.2018
 4. 31.05.2018
 5. 01.06.2018
 6. 02.06.2018
 7. 03.06.2018
7
Lp. Termin losowania Nagrody Miesięcznej Dni, za które prowadzone jest losowanie Liczba nagród
1 02.01.2018
04.12.2017 – 31.12.2017
1
2 05.02.2018
01.01.2018 – 31.01.2018
1
3 05.03.2018
01.02.2018 – 28.02.2018
1
4 03.04.2018
01.03.2018 – 31.03.2018
1
5 07.05.2018
01.04.2018 – 30.04.2018
1
6 04.06.2018
01.05.2018 – 03.06.2018
1
 
7.3.   Losowanie wszystkich nagród w Loterii odbywa się metodą tradycyjną, z wykorzystaniem urn do losowania. Metoda przeprowadzenia losowań nagród w Loterii zapewnia pełną losowość, bezstronność i rzetelność przyznawania nagród. Losowanie prowadzone jest w sposób następujący:
 1. w losowaniu biorą udział wszystkie numery identyfikacyjne prawidłowych Zgłoszeń nadesłane do Systemu Citynello w czasie przyjmowania zgłoszeń, odpowiednio w przypadku losowania Nagród Dziennych I stopnia za dany dzień przyjmowania zgłoszeń do Loterii, w przypadku Nagród Miesięcznych II stopnia za okres poprzedniego miesiąca;
 2. losowanie odbywa się z wykorzystaniem nieprzezroczystych urn. W każdej z nich znajduje się 10 ponumerowanych kul z cyframi od 0 do 9. Liczba urn wykorzystanych do losowania odpowiada ilości cyfr w liczbie dokonanych zgłoszeń w loterii;
 3. każdemu zgłoszeniu, odpowiednio dla losowania Nagród Dziennych oraz losowania Nagrody Miesięcznej, bezpośrednio przed losowaniem Komisja przyporządkowuje unikalny nr porządkowy, zwany dalej „numerem ID”;
 4. podczas losowania z każdej urny zostaje wylosowana jedna kula przy zachowaniu zasady, iż jako pierwsza losowana jest zawsze liczba rozpoczynająca dany numer ID, np. 1234 (cyfra tysięcy, cyfra setek, cyfra dziesiątek, cyfra jednostek). Cyfry z kolejno wylosowanych kul tworzą liczbę odpowiadają numerowi ID zgłoszenia, które zostaje w ten sposób wylosowane, z zastrzeżeniem lit. e. poniżej.
 5. w przypadku, gdy cyfra widoczna na kuli wyjętej z urny tworzyłaby liczbę, która nie mieści się w zakresie numerów ID zgłoszeń z danego okresu, za który prowadzone jest dane losowanie, to cyfra ta nie jest brana pod uwagę, zaś z tej urny wyjmuje się kolejną kulę aż do wyjęcia kuli z cyfrą odpowiadającą liczbie zgłoszeń. 
 6. Organizator losuje jeden Los do każdej Nagrody przewidzianej w danym losowaniu
 7. Organizator nie przewidział losowania losów rezerwowych do Nagród.


7.4. Powyższa metoda nie jest zależna od użycia sprzętu komputerowego, czy zewnętrznego oprogramowania.

7.5. Nad przebiegiem losowania czuwa Komisja nadzoru, o której mowa w pkt 8.1.
 
VIII. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii.
8.1. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii, tj. udzielaniem informacji na temat loterii, przeprowadzeniem losowań, sprawuje Komisja Loterii w pięcioosobowym składzie:
 1. przewodniczący Komisji,
 2. wiceprzewodniczący Komisji,
 3. sekretarz Komisji.
 4. 2 członków Komisji
8.2. Komisja sporządza protokół z przebiegu losowań nagród i losowania Laureatów.

8.3. Do kompetencji Komisji należy rozpatrywanie wpływających od Uczestników loterii reklamacji i udzielanie Uczestnikom wszelkich informacji na temat urządzanej loterii.

8.4. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe, uprawniające ją do nadzorowania przebiegu loterii promocyjnej.

8.5. Komisja działa w oparciu o Regulamin pracy wydany przez Organizatora.
 
IX. Sposób i termin ogłaszania wyników.
 
9.1. Każdy z Uczestników po wygraniu nagrody I oraz II stopnia jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 3 dni, informowany o wygranej i sposobie jej odbioru za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail lub poprzez nieodpłatną wiadomość na numer telefonu wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu do loterii. Laureatom przesyłane są ponadto dokumenty niezbędne do przekazania/odbioru nagrody w celu ich wypełnienia i odesłania na adres wskazany przez Organizatora Loterii.

9.2. Niezbędne do odbioru nagród dokumenty, które zostały przesłane Laureatom powinny zostać wypełnione i odesłane na wskazany w nich adres wraz z oryginałem potwierdzenia dokonywania formalności urzędowych, dowodu nabycia usług w Placówkach (o ile Organizator zażąda tego oryginału dowodu nabycia usługi), na podstawie którego dokonano zgłoszenia do Loterii w terminie trzech dni od dnia ich otrzymania i uzyskania informacji o wygranej pod rygorem utraty przez Laureata prawa do odbioru nagrody.

9.3. Nagrody są wydawane Laureatom najpóźniej do dnia 25 czerwca 2018 r. Dzień ten jest ostatecznym terminem wydania nagród. O ile adres zamieszkania jest niezbędny do przekazania nagrody, każdy z Uczestników loterii, który w jej trakcie zmienił adres zamieszkania, jest zobowiązany powiadomić o powyższym fakcie Organizatora loterii najpóźniej na tydzień przed ostatecznym terminem wydania nagród. W przeciwnym wypadku Organizator uznaje, że Uczestnik powiadomiony pod wskazanym przez niego osobiście lub na zgłoszeniu adresem został powiadomiony o wygranej w prawidłowy sposób ze wszystkimi wynikającymi z tego skutkami, włącznie z utratą prawa do wygranej. Nieodebranie nagrody pod wskazanym przez Uczestnika adresem skutkuje utratą prawa do wygranej.

9.4. Jeśli Organizator w celu wydania nagrody zażąda przesłania dowodu dokonania urzędowej formalności, zakupu lub nabycia usługi, to przedłożony przez Laureata w oryginale dowód zakupu towaru bądź nabycia usługi musi spełniać następujące warunki:
 • musi być prawdziwy i oryginalny, tzn. wystawiony przez Placówkę, którego dane się na nim znajdują, musi zawierać Kod, nie może być podrobiony ani sfałszowany;
 • nie może być uszkodzony w sposób uniemożliwiający odczytanie zawartych w nim treści lub stwierdzenie jego autentyczności, nie może być też przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie może stanowić połączenia dwóch różnych dowodów zakupu;
 • Laureat może zażądać zwrotu oryginału dowodu dokonania urzędowej formalności, zakupu lub nabycia usługi, wpisując na dokumentach wymienionych w pkt. 9.1 takie żądanie i wskazując adres, na jaki ten dowód powinien być zwrócony.
9.5. Wyniki każdego losowania ogłaszane są na stronie internetowej w domenie Citynello.com niezwłocznie po losowaniu, nie później jednak niż do godziny 23:59 dnia następującego bezpośrednio po dniu danego losowania. Ostateczne wyniki losowania loterii dotyczące nagród są ponadto ogłaszane do dnia 15 czerwca 2018 r. na stronie internetowej w domenie Citynello.com. Na liście Laureatów publikowane jest ID zgłoszenia oraz miejscowość, z której pochodzi oceniana placówka lub usługa. Mogą to być również inne informacje, które Organizator uzna za konieczne do umieszczenia na liście Laureatów. 
 
 
X. Miejsce i termin wydawania wygranych.
 
10.1. Nagrody I i II stopnia są wysyłane na wskazany przez Laureata w dokumentacji, o której mowa w pkt 9.2., rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie najpóźniej do dnia 25 czerwca 2018 r.

10.2. Nagrody są wydawane wyłącznie osobom, których dane zgodne są z danymi wskazanymi przez nie w zgłoszeniu do loterii lub ich pełnomocnikom działającym na podstawie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy. Warunkiem odbioru nagrody jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól druku Protokołu Odbioru/Wydania Nagrody i przesłanie podpisanego druku pocztą, pocztą elektroniczną (w postaci skanu) lub kurierem na wskazany adres w ciągu 3 dni od daty poinformowania Uczestnika o wygranej.

10.3. W przypadku niemożności dokonania przelewu nagrody na wskazany przez Laureata rachunek bankowy z przyczyn niezależnych od Organizatora (błędny rachunek, zamknięty rachunek, błędny adres itp.) i tym samym nieodebrania nagrody przez Laureata traci on prawo do nagrody.

10.4. Każdy ze Zwycięzców może w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o wygranej złożyć pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody. Pisemne oświadczenie powinno być przesłane na adres siedziby Organizatora.

10.5. Wygrane w loterii opodatkowane są na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

10.6. Niespełnienie przez Laureata któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie loterii skutkuje odmową wydania nagrody przez Organizatora loterii.

10.7. Nagrody, które nie zostaną odebrane przez Laureatów lub wydanie których nie nastąpi z uwagi na treść pkt. 10.3. powyżej, pozostają do dyspozycji Organizatora loterii.
 
XI. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.

11.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu loterii mogą być wysyłane przez Uczestników loterii w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora od dnia rozpoczęcia loterii, jednakże nie później niż do 12 lipca 2018 r. O prawidłowości złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego na liście. Reklamacje wpływające na adres siedziby Organizatora po dniu 19 lipca 2018 r. nie są uwzględniane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność i terminowość doręczenia przesyłek z reklamacją przez osoby trzecie. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 118, poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

11.2. Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Komisję niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

11.3. Zainteresowani są powiadamiani o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 
XII. Termin przedawnienia roszczeń.

12.1. Termin przedawnienia roszczeń wynikających z loterii audioteksowej wynosi 6 miesięcy i biegnie od chwili, w której roszczenie stało się wymagalne. 

12.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

12.3. Wszelkie spory i roszczenia związane z loterią rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora loterii.

12.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o grach hazardowych.

12.5. Pełna treść Regulaminu loterii znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora we Wrocławiu przy ul. Przedświt 11/1 oraz na stronie internetowej w domenie Citynello.com. Na żądanie Uczestnika po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty opatrzonej znaczkiem Organizator przesyła treść Regulaminu do wglądu Uczestnika. Na ww. domenie internetowej dostępne są również oświadczenia do pobrania, wypełnienia i odesłania przez Zwycięzców loterii..

12.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości i połączeń telefonicznych. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania loterii z przyczyn leżących po stronie Uczestnika oraz Operatora, z którego usług korzysta, decyzję niezwłocznie podejmują członkowie Komisji. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych oraz skuteczność dostarczenia wiadomości. Zgłoszenia do loterii niespełniające wymogów Regulaminu, w szczególności niepełne, zniekształcone w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z loterii.

12.7. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące loterii mają charakter informacyjny, a ich treść nie jest sprzeczna z treścią Regulaminu loterii.

12.8. Uczestnicy, w stosunku do których Organizator stwierdzi, że postępują w sposób niezgodny z zasadami fair play lub działają w sposób sprzeczny z interesem Organizatora loterii, w szczególności poprzez: dyskredytowanie go, podawanie informacji godzących w jego dobre imię bądź zachowanie nielicujące z ogólnie przyjętymi zasadami, mogą zostać wykluczeni przez Organizatora z udziału w loterii.

12.9. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o grach hazardowych Organizator jest obowiązany na żądanie Zwycięzcy loterii wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej.

12.10. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt.

12.11. Na pisemny wniosek Uczestnika loterii Organizator usuwa niezwłocznie jego zgłoszenie z loterii.
 
XIII. Wartość puli nagród.

13.1 W loterii przewidziane są następujące rodzaje nagród:
 1. Nagrody I stopnia - dzienne - po jednej nagrodzie o wartości 50 zł na każdy dzień - łącznie 175 nagród.
 2. Nagrody II stopnia - miesięczne - po jednej nagrodzie o wartości 500 zł na każdy miesiąc – łącznie 6 nagród.
           
13.2. Łączna pula nagród w loterii wynosi 11.750,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych, zero groszy).