Regulamin Konkursu „Twoje miasto - nagrody za opinie”

obowiązujący w okresie od dnia 07.05.2019 r. do dnia 01.06.2020 r.

§ 1. Postanowienia ogólne
 
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulamin”, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą ”Twoje miasto- nagrody za opinie” zwanym „Konkurs”
 2. Konkurs „Twoje miasto- nagrody za opinie”, polega na wyrażeniu opinii lub oceny dotyczącej  doświadczeń Uczestnika jako klienta danego Partnera Citynello, gdzie Uczestnik dokonał nabycia usługi lub skorzystał z nieodpłatnej usługi lub dokonał urzędowych czynności/formalności oraz wykonał zadanie konkursowe.
 3. Organizatorem Konkursu jest OPINELLO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-618) przy ul. Przedświt 11/1 („Organizator”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000627584.
 4. Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w ramach Konkursu jest SigmaCEM Analytics Sp. z o.o. („Administrator”) z siedzibą w Szczecinie (71-771) przy ul. Rostocka 113/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Szczecina, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS  0000443956.
 5. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony za pośrednictwem stron internetowych w domenie citynello.com.
 6. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
  1. jest pełnoletnia w chwili przystąpienia do Konkursu,
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. w okresie trwania Konkursu skorzystała z usługi lub dokonała zakupu usługi lub urzędowych czynności/formalności u Partnera handlowego Organizatora,
  4. posiada kod dostępu lub zaproszenie do udziału w ankiecie,
  5. posiada dostęp do sieci Internet oraz infrastrukturę niezbędną do wyświetlania stron internetowych,
  6. posiada aktywne konto poczty e-mail lub - o ile Partner to umożliwił aktywny numer telefoniczny wraz ze sprawnym urządzeniem umożliwiającym nawiązanie połączenia oraz odbiór wiadomości tekstowych (SMS).
  7. Osoby, które ukończyły 13 rok życia najpóźniej na dzień poprzedzający dokonanie zakupu lub skorzystanie z usługi Partnera handlowego Organizatora mogą brać udział w Konkursie po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 8. Partnerami handlowymi Organizatora  jest każdy podmiot prawa świadczący usługi na terenie Polski (np. urzędy, podmioty użyteczności publicznej, serwisy i inne punkty oferujące usługi i/lub służące załatwianiu formalności i/lub czynności urzędowych, punkty usługowe („Placówki”), korzystający z Systemu Citynello na podstawie odrębnej umowy, w tym również umów pośrednich. Partner może posiadać jeden lub większą liczbę Podmiotów, w których Uczestnicy mogą nabywać usługi, korzystać z nieodpłatnych usług lub dokonywać urzędowych czynności/formalności upoważniające do wzięcia udziału w Loterii.
 9. Citynello jest systemem informatycznym przeznaczonym do zbierania i analizy opinii klientów o jakości obsługi, usług i produktów w podmiotach korzystających z usług Citynello (w szczególności urzędy, podmioty użyteczności publicznej, serwisy i inne punkty oferujące usługi i/lub służące załatwianiu formalności i/lub czynności urzędowych) na terenie całej Polski.;
 10. Kod- kod składający się ze znaków alfanumerycznych, umożliwiający dostęp do Systemu Citynello. Kod dostępu do Systemu Citynello udostępniany jest na odwrocie pokwitowań i innych dokumentów (w tym np. na biletach, kuponach, numerkach dla petentów/interesantów/klientów, w zleceniach serwisowych, e-mailach, aplikacjach) wydawanych lub udostępnianych petentom, interesantom lub klientom w Podmiotach (opisane dalej w lit. f.) będących Partnerami Citynello, przesyłanych przez te Podmioty lub udostępnianych w inny sposób Uczestnikom. Za wydanie lub przesłanie Kodów odpowiada  Partner  Citynello.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 
 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie, oraz spełnić następujące warunki:
  1. dokonać w terminie od dnia 07.05.2019 r. do dnia 31.05.2020 r., od poniedziałku do niedzieli w Placówkach Partnerów Citynello, lub w miejscu realizacji usługi - urzędowych formalności, nabycia usług lub skorzystania z nieodpłatnych usług oraz, o ile został wydany kod dostępu, odbioru Kodu oraz zachowania dowodu dokonania ww. czynności,
  2. zgłoszenia w terminie 7 dni od daty dokonania formalności lub nabycia i/lub skorzystania z usługi, jednakże nie później niż do dnia 31.05.2020 r. nieodpłatnego udziału w konkursie na stronie internetowej w domenie Citynello.com lub innym systemie teleinformatycznym oznaczonym znakiem Citynello w ramach podpisanej umowy z Opinello Sp. z o. o. wskazanej na dokumencie z kodem i instrukcją postępowania lub w przekazanym zaproszeniu poprzez wprowadzenie kodu dostępu (o ile jest to wymagane), wskazanie swoich danych osobowych oraz wyrażenie swojej opinii na temat doświadczeń związanych z załatwianiem formalności urzędowych, usług lub obsługi, przetwarzanych następnie przez Administratora i mających na celu wsparcie Partnerów Citynello w działaniach poprawiających jakość obsługi Klientów. Zgłoszenia można dokonać każdego dnia przez całą dobę podczas trwania konkursu, tj. w terminie od dnia 07 maja 2019 r. od godziny 00:00:00 do dnia 31.05.2020 r., najpóźniej do godz. 23:59:59, przy czym data nabycia usług, dokonania urzędowych czynności lub formalności nie może być późniejsza niż data zgłoszenia.
  3. zaakceptować treści niniejszego Regulaminu Konkursu na stronie internetowej w domenie citynello.com oraz potwierdzenia, że jest uprawnionym do uczestnictwa w niniejszym Konkursie, tj., że spełnia warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z badaniami doświadczeń zakupowych, produktowych i obsługowych  realizowanych przez Administratora, mającymi na celu wsparcie Partnerów Opinello w działaniach poprawiających jakość obsługi Klientów.
  4. podać wszystkie wymagane dane potwierdzających dokonanie formalności urzędowych lub nabycia usługi w placówce Partnera Citynello; 
  5. podać adres e-mail lub - o ile Partner to umożliwił, numeru telefonu, na który zostanie wysłany link aktywujący ankietę (lub kod dostępu), w który kliknie (lub wprowadzi przesłany kod) w celu rozpoczęcia ankiety;
  6. wypełnić ankietę dotyczącą doświadczeń Uczestnika jako klienta danego Partnera Citynello, gdzie Uczestnik dokonał zakupu towaru lub skorzystał z nieodpłatnej usługi lub dokonał urzędowych czynności/ formalności, na końcu ankiety naciskając przycisk „Zakończ ankietę”, przy czym każda transakcja lub usługa może być oceniona tylko jeden raz. Każdy z Uczestników może wyrazić jedną opinię dziennie na temat jednej placówki lub usługi  Partnera (np. możliwe jest wyrażenie opinii o dwóch różnych Placówkach danego podmiotu ale nie dwóch opinii na temat tej samej). 
  7. Zrealizować zadanie konkursowe określone w wypełnianej przez Uczestnika ankiecie. Realizacja zadania powinna być oparta o osobistą twórczość Uczestnika, nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem.
  8. W okresie od dnia 07.05.2019 r. do dnia 31.05.2020 r. zachować oryginalny dowodu dokonania urzędowych formalności i/lub nabycia usługi lub innego dokumentu dostarczonego lub udostępnionego przez Partnera zawierającego kod dostępu, dla którego wypełnił ankietę.
 2. Zgłoszenia konkursowe niekompletne lub nieprawidłowe uznaje się za nieważne.
 3. Uczestnik w celu wypełnienia ankiety może skorzystać z pomocy technicznej Operatora systemu Citynello, kontaktując się z nim za pośrednictwem chat’a na stronie internetowej w domenie citynello.com, adresu e-mail support@citynello.com lub numeru telefonu podanego na stronie www.opinello.com w godzinach 9.00 - 21.00 w dni powszednie, od pon. do pt., za wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Wyrażenie jednej opinii upoważnia do jednego zgłoszenia konkursowego uprawniającego do wzięcia udziału w losowaniu nagród.
 5. Laureat traci prawo do nagrody w przypadku, gdy: nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu lub nie jest osobą uprawnioną do wzięcia udziału w Konkursie lub odmawia podania danych osobowych dla celów, o którym mowa w § 5 pkt 4 Regulaminu lub odmawia złożenia oświadczeń lub przedłożenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu lub odmawia odbioru nagrody.
 6. Organizator Konkursu gwarantuje, że treści wszystkich wiadomości przekazywanych do Uczestników Konkursu zgodne są z zasadami ochrony konsumentów, w szczególności nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). 

§ 3. Zasady wyłaniania Zwycięzców

 
 1. W każdym miesiącu trwania Konkursu zostanie wybrane jedno zgłoszenie konkursowe, najlepiej spełniające według Komisji Konkursowej Organizatora warunki Konkursu w okresie trwania Konkursu. Wybory zgłoszeń odbywają się za każdy pełen miesiąc trwania Konkursu, począwszy od dnia 03 czerwca 2019 r. do dnia 01.06.2020 r. W Konkursie biorą udział wszystkie Zgłoszenia Uczestników prawidłowo nadesłane do Systemu Opinello w okresie miesiąca poprzedzającego zgodnie z terminarzem wskazanym poniżej.
 2. Przy ocenie haseł i wyborze najlepszych Komisja będzie stosowała następujące kryteria:
  1. oryginalność wykonania zadania
  2. walory artystyczne
  3. pomysłowość
  4. formę i treść
 3. Listy Zwycięzców ogłaszane są na stronie http://www.citnello.com/nagrody w każdy pierwszy poniedziałek każdego miesiąca trwania Konkursu do godziny 18.00. W przypadku, gdy dany dzień jest dniem ustawowo wolnym od pracy ogłoszenie listy Zwycięzców może zostać przełożone na pierwszy następujący po nim dzień roboczy.
 4. Wszyscy Zwycięzcy, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników, zostaną poinformowani przez Organizatora drogą elektroniczną (na adres e-mail podany w zgłoszeniu) lub wiadomością sms o wygranej. Organizator do wiadomości o wygranej załącza druk PON (Protokół Odbioru Nagrody) do uzupełnienia przez Zwycięzcę.
 5. Niezbędne do odbioru nagród dokumenty, które zostały przesłane Zwycięzcom powinny zostać wypełnione i odesłane na wskazany w nich adres wraz z oryginałem dowodu zakupu towarów bądź nabycia usług w Placówkach (o ile Organizator zażąda tego oryginału dowodu zakupu lub nabycia usługi), na podstawie którego dokonano zgłoszenia w Konkursie w terminie trzech dni od dnia ich otrzymania i uzyskania informacji o wygranej pod rygorem utraty przez Laureata prawa do odbioru nagrody.

§ 4. Komisja Konkursowa

 
 1. Nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Organizatora komisja konkursowa w której skład wchodzą przedstawiciele Organizatora (zwana dalej „Komisja”). 
 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
  1. ocena prawidłowości przesyłanych zadań, 
  2. rozstrzygnięcie Konkursu (ocena wykonanych zadań przesłanych przez Uczestników) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, 
  3. ogłoszenie listy laureatów Konkursu, 
  4. prowadzenie postępowań reklamacyjnych
 3. Wszystkie głosowania Komisji odbywają się w siedzibie przy ul. Przedświt 11/1 we Wrocławiu, w okresie od dnia 03.06.2019 r. do dnia 01.06.2020 r., w następujących terminach: 03.06.2019r., 1.07.2019r., 5.08.2019r., 02.09.2019r., 07.10.2019r., 04.11.2019r., 02.12.2019r., 06.01.2020r., 03.02.2020r., 02.03.2020r., 6.04.2020r., 4.05.2020r., 01.06.2020r.

   
§ 5. Nagrody
 
Dla Uczestników Konkursu „Twoje miasto- nagrody za opinie” przewidzianych jest 13 nagród pieniężnych o wartości do 500,00 (pięćset) złotych netto. Łączna pula nagród wynosi 6.500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) netto.
 1. W sytuacjach przewidzianych przepisami prawa podatkowego do nagród doliczana jest kwota stanowiąca 10,00 % wartości nagrody (dodatkowa nagroda pieniężna). Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wydana Zwycięzcy, lecz przekazana na pokrycie podatku dochodowego od nagrody, na co Uczestnik wyraża zgodę.
 2. Nagrody pieniężne zostaną przekazane Zwycięzcom przelewem na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi dokumentów i informacji wskazanych w § 3 pkt 5.
 3. Warunkiem wydania nagrody Zwycięzcy jest:
  1. przesłanie przez Uczestnika do Organizatora na adres biuro@opinello.com odpowiedzi na informację o wygranej w terminie 3 (trzech) dni. Do odpowiedzi Uczestnik zobowiązany jest załączyć prawidłowo wypełnione dokumenty otrzymane od Organizatora,
  2. wskazanie wybranego sposobu odbioru tej nagrody oraz podanie danych umożliwiających Organizatorowi przekazanie nagrody,
  3. przedstawienie oryginalnego dowodu zakupu lub innego dokumentu (lub jego kopii elektronicznej) poświadczającego zakup produktu lub usługi u Partnera handlowego Organizatora, jeżeli żądanie takie zostanie zgłoszone przez Organizatora,
  4. w przypadku Uczestnika, o którym mowa w § 1 pkt 5 g Regulaminu, przedstawienie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
 4. Nagroda przepada w przypadku:
  1. niedopełnienia przez Uczestnika wymogów wskazanych w § 3 pkt 5 Regulaminu,
  2. podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych,
  3. braku możliwości przekazania nagrody pieniężnej z przyczyn leżących po stronie Uczestnika,
  4. naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu
 5. Nagrody nieodebrane przez Zwycięzców lub te, do których Zwycięzcy utracili prawo z powodów określonych w niniejszym Regulaminie pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora Konkursu.
   

§ 6. Postępowanie reklamacyjne
 
 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać do Organizatora bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Opinello sp. z o.o. ul. Przedświt 11/1 54-618 Wrocław z dopiskiem "Reklamacja".
 2. Termin na złożenie reklamacji wynosi 30 (trzydzieści) dni od daty opublikowania listy Zwycięzców, której dotyczy reklamacja.
 3. Reklamacja musi być złożona na piśmie i zaopatrzona w podpis osoby składającej. W reklamacji należy wskazać czego dokładnie ona dotyczy oraz uzasadnić prezentowane stanowisko.
 4. Reklamacje anonimowe oraz niespełniające powyższych wymogów zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 5. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.
 
§ 7. Zgody i oświadczenia Uczestników
 
 1. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z jej zasadami i je akceptuje. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają do udziału w Konkursie.
 2. Dane osobowe Uczestników - Zwycięzców Konkursu tj. imię, nazwisko, numer PESEL, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, są przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. Uczestnik ma prawo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne lecz jest niezbędne aby wziąć udział w Konkursie. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są przy zachowaniu wymogów określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: „RODO”. Każdy z Uczestników, który przekazał Administartorowi swoje dane osobowe ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Powyższe prawa mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku w formie pisemnej na adres: ul. Przedświt 11/1 54-618 Wrocław lub drogą e-mail na adres  rodo@sigmacem.com . Organizator Konkursu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu na zasadach przewidzianych w RODO.
 3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez SigmaCEM Analytics Sp. z o. o. dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych nagród, wykonania innych obowiązków
 4. Uczestnik Konkursu może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora danych. Uczestnik Konkursu może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nieujawnienie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Uczestnicy Konkursu mogą ponadto wyrazić pisemnie zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną od Administratora danych oraz na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora Konkursu ich danych personalnych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.
 5. Przystępując do udziału w Konkursie każdy Uczestnik wyraża zgodę na przeprowadzenie Konkursu według zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 
§ 8. Postanowienia końcowe
 
 1. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć za stosunków objętych Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora loterii.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.citynello.com oraz w siedzibie Organizatora.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.